Sistemul de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

 

 

I.                     Cadrul general

II.                   Instrumentele de susţinere si promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

III.                  Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru promovarea si susţinere a exportului

 

 

I. Cadrul general

           Exportul constituie unul din cei mai importanti factori de crestere economica si de dezvoltare a comertului exterior.

Sistemul de susţinere si promovare a exportului este reglementat prin OUG nr.120/25.09.2002 (Monitorul Oficial nr. 727/04.10.2002) aprobata prin Legea nr.663/16.12.2002, cu modificarile ulterioare, republicata in Monitorul Oficial nr. 81/25.01.2005.

Sistemul cuprinde instrumente de susţinere a exportului aliniate la regulile internaţionale in domeniu si la practica altor tari.

            In cadrul Sistemului s-a pus accentul pe :

-      sporirea rolului EXIMBANK in sprijinirea exportului prin alocarea unor fonduri bugetare suplimentare pentru dezvoltarea instrumentelor pe care le are portofoliu si promovarea unor instrumente noi;

-      dezvoltarea programelor de promovare a exporturilor din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului, şi Mediului de Afaceri;

-      introducerea Programelor de crestere a competitivitatii produselor industriale si agroalimentare;

-      introducerea restitutiilor la export pentru produse agroalimentare;

-      focalizarea sprijinului statului pe promovarea exportului produselor românesti cu grad ridicat de prelucrare si pentru extinderea exportului pe piete de interes pentru România.

-      Fondurile de la bugetul de stat pentru susţinerea si promovarea exportului se aproba distinct in bugetele anuale ale Ministerului Economiei, Comerţului, şi Mediului de Afaceri, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Categoriile de activitati finantate de la bugetul de stat in cadrul programelor prevazute in anexa se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatilor competente.

Sumele aprobate cu această destinaţie în bugetele ordonatorilor principali de credite nu vor putea fi redistribuite în vederea utilizării lor la alte capitole de cheltuieli.

Mecanismele de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat se vor aproba, după caz, prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea autorităţilor competente.

Propunerile de utilizare a sumelor alocate cu aceasta destinatie se vor stabili în sistem bipartit de către ordonatorii principali de credite şi patronatele de ramură, cu aprobarea Consiliului de Export.

Monitorizarea Sistemului de susţinere si promovare a exportului si armonizarea activitatilor de elaborare si aplicare a strategiei si politicilor de stimulare si promovare a exporturilor cu strategiile si politicile sectoriale  se realizeaza de catre Consiliul de Export, înfiinţat prin HG nr. 486/01.04.2004, publicata in MO nr.338/19.04.2004.

 

II. Instrumentele de susţinere si promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

1.       Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000, modificata prin Legea nr.165/2006 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A.. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior  repartizeaza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcţie de necesităţile de susţinere a exportului.

2.       Instrumente în administrarea ministerelor de resort :

2.1. Programul de promovare a exportului, administrat de catre Ministerului Economiei, Comerţului, şi Mediului de Afaceri, prin care se vor suporta, partial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind:

a) participarea la targuri si expozitii internationale, cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul, cazarea   si asigurarea medicala pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice, precum si suportarea totala a cheltuielilor privind transportul si manipularea exponatelor, mostrelor si materialelor publicitare, formalitatile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfasurarii actiunii promotionale , inchirierea, construirea si/sau amenajarea spatiului expozitional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfasurare a actiunilor promotionale, cheltuielile de reprezentare si de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatei profesionale care contribuie la realizare actiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea prezentei romanesti la actiunile promotionale, cheltuielile aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor nationale, standurilor specializate  pe produse  si mini-expozitiilor, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea targurilor si expozitiilor internationale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;

b) organizarea de misiuni economice si actiuni de promovare a exporturilor in strainatate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport extern, cazare si asigurare medicala pentru un participant de la  fiecare firma, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice , precum si suportarea totala a cheltuielilor privind transportul in interiorul tarilor de destinatie pentru persoanele care participa la actiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatiei profesionale care contribuie la realizarea actiunii respective, a cheltuielilor pentru inchirierea spatiilor aferente intalnirilor de afaceri si a dotarilor necesare desfasurarii acestora  cum sunt :TV, video, retroproiector, computer si alte aemenea, a cheltuielilor de reprezentare si protocol, a cheltuielilor pentru elaborarea si transportul materialelor de promovare si de prezentare ,cum sunt :cataloage, pliante, ecusoane si alte asemenea, a cheltuielilor pentru transportul mostrelor, a cheltuielilor pentru formalitatile vamale aferente materialelor de promovare si de prezentare, precum si mostrelor, a cheltuielilor pentru mediatizarea actiunilor pe plan local, a cheltuielilor aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a misiunilor economice si actiunilor de promovare, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea actiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului de credite;

c) realizarea de studii de piaţa si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurenţiale, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;

d) realizarea de actiuni de publicitate si reclama cu caracter general,  pe piete de interes pentru exportul romanesc, pe baze concurentiale, cu suportarea totala a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate si reclama cu caracter general in strainatate si la ambasadele straine din Romania.

e) realizarea unui portal de informaţii de comerţ exterior, pe baze concurenţiale, cu suportarea integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare ;

f)   susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate în ţările de reşedinţă de către birourile consilierului economic ale Ministerului Economiei, Comerţului, şi Mediului de Afaceri;

g) finanţarea  unor categorii de cheltuieli pentru  organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului, la care participă firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti.

 

Ministerul Economiei, Comerţului, şi Mediului de Afaceri administrează acţiunile de promovare a exportului prevazute la lit.a) , b) si g) împreuna cu Centrul Roman pentru Promovarea Comerţului, prin delegarea către acesta a operatiunilor de incheiere, finantare si derulare a contractelor de prestari servicii pentru realizarea actiunilor respective.

2.2. Programul de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului, administrat de Ministerului Economiei, Comerţului, şi Mediului de Afaceri, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea  înfiinţarii şi dezvoltarii întreprinderilor mici şi mijlocii.

2.3. Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, administrat de catre Ministerul Economiei Comerţului, şi Mediului de Afaceri.

2.4. Programul de crestere a competitivitatii produselor agroalimentare, administrat de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Programele prevazute la pct. 2.3 si 2.4  acopera de la bugetul de stat cheltuieli in proportie de pana la 75% pentru:

a)       implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu;

b)       dotarea si/sau amenajarea laboratoarelor de testare si etalonare, precum si acreditarea acestora ,dupa caz ;

c)       inregistrarea si protejarea pe piata externa a marcilor, a brevetelor de inventie, a desenelor si modelelor industriale romanesti.

2.5. Restitutii la export pentru produse agroalimentare stabilite anual prin regulamente ale Comisiei Europene. Modalitatile de plata a restitutiilor la export sunt prezentate pe site-ul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

 

III. Fonduri bugetare alocate in perioada 2003 - 2008 pentru programele de sustinere si promovare a exportului

 

- milioane lei -

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1. M.I.M.M.C.T.P.L.

 

 

 

 

 

 

- Programul de promovare a exportului

10,5

20,0

18,13

23,4

27,2

 49,7

- Programul dezvoltarea exporturilor IMM

2,0

10,0

2,16

4,99

8,0

   *)

2. M.E.F.

 

- Program competitivitate produse

industriale

14,0

28,0

21,76

35,77

28,9

 40,0

3. M.A.D.R.

 

- Program promovare si competitivitate produse agroalimentare.

 

- Restitutii la export pentru produse agroalimentare

2,5

 

20,0

5,0

 

40,0

4,2

 

39,0

14,3

 

9,5

19,3

 

*)

 21,0

   6,7**)

 

   *)

4.EXIMBANK

 

- Instrumente financiar bancare

168,0

297,0

343,0

334,9

334,9

337,9

TOTAL

217,0

400,0

428,25

422,86

418,3

455,3

 

*)  - Incepand cu anul 2007 sumele aferente acestor programe se acorda din fonduri comunitare.

**)-  Reprezinta fonduri alocate pentru cofinantarea programelor de promovare pe piata interna

         si extracomunitara in conformitate cu Reg. CE nr. 2702/1999 si Reg. CE nr. 2826/2000.

 

Relaţii suplimentare:

Ministerul Economiei, Comerţului, şi Mediului de Afaceri

Direcţia Promovare Export

Email: dgpe@dce.gov.ro