Hotărârea Guvernului nr.1618/2003

M.Of. nr. 48 din 20 ianuarie 2004


HOTARARE
privind regimul de import al produselor periculoase pentru
sanatatea populatiei si pentru mediu


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Art. 1. - Importul produselor periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, prevazute in anexa nr. 1, denumite in continuare produse, se efectueaza pe baza certificatului de abilitare si a declaratiei de conformitate,precum si a inscriptionarii termenului de valabilitate pe produs sau pe fiecare unitate de ambalaj, dupa caz.
Art. 2. - (1) Prevederile art. 1 nu se aplica mostrelor, ajutoarelor si donatiilor constand in produse.
(2) Importul mostrelor constand in produse este permis in baza certificatuluide abilitare pentru mostre.
(3) Importul produselor sub forma de ajutoare si donatii este permis in baza certificatului de abilitare pentru ajutoare si donatii.
Art. 3. - (1) Certificatele de abilitare prevazute la art. 1 si art. 2 alin. (2) si (3) sunt emise, dupa caz, de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, de Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat si de Directia generala farmaceutica, inspectia de farmacie si aparatura medicala din cadrul Ministerului Sanatatii si de Agentia Nationala Sanitara Veterinara, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti si de unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, denumite in continuare autoritati emitente.
(2) Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, autoritatile emitente prevazute la alin. (1) aplica normele metodologice prevazute in anexa nr. 2.
Art. 4. - In sensul prezentei hotarari, sintagmele si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) declaratie de conformitate - document prin care un producator sau un reprezentant autorizat al acestuia da o asigurare scrisa ca un produs este conform unui document normativ;
b) certificat de abilitare - document emis de una dintre autoritatile emitente prevazute la art. 3 alin. (1), in baza caruia este permis importul produselor, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
c) certificat de abilitare pentru mostre - document emis de una dintre autoritatile emitente prevazute la art. 3 alin. (1), cu exceptia unitatilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, in baza caruia este permis importul de mostre aferente produselor, conform modelului prevazut in anexa nr. 4;
d) certificat de abilitare pentru ajutoare si donatii - document emis de una dintre autoritatile emitente prevazute la art. 3 alin. (1), in baza caruia este permis importul produselor sub forma de ajutoare si donatii, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;
e) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activitati ori pentru rezultatele acestora; termenul este generic si include standarde, specificatii tehnice, coduri de buna practica si reglementari.
Art. 5. - (1) Autoritatea vamala permite importul produselor in baza documentatiilor prevazute la art. 1, art. 2 alin. (2) si (3), dupa caz.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) se prezinta birourilor vamale la care
se realizeaza operatiunea de vamuire a produselor la import.
Art. 6. - (1) Transporturile pentru care exista suspiciuni privind conformitatea produselor sau autenticitatea documentelor prezentate autoritatii vamale sunt supuse controlului birourilor vamale, la solicitarea autoritatii vamale, de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatilor emitente prevazute la art. 3 alin. (1).
(2) Birourile vamale solicita, prin convocare scrisa transmisa prin fax sau e-mail, dupa caz, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6, participarea la controlul vamal a reprezentantilor autoritatilor emitente prevazute la art. 3 alin. (1). Acestia confirma prin fax sau e-mail, in cadrul termenului fixat de autoritatea vamala, participarea la controlul vamal si nominalizeaza persoana imputernicita.
(3) Agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizeaza operatiunea de vamuire a produselor la import, la definitivarea operatiunii de vamuire vizeaza si retine certificatele de abilitare prevazute la art. 2 alin. (2) si (3), viza atragand incetarea valabilitatii documentelor in cauza.
Art. 7. - In cazurile in care la controlul efectuat la birourile vamale se constata incalcari ale prevederilor legale, toate cheltuielile determinate de operatiunile de verificare, expertizare, returnare a produselor si de stationare a mijloacelor de transport vor fi suportate de importator.
Art. 8. - De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru produsele legal fabricate si comercializate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, prevederile art. 1 isi inceteaza aplicabilitatea, cu conditia ca aceste produse sa prezinte un nivel de securitate echivalent cu cel cerut in Romania.
Art. 9. - Agentul economic importator/beneficiarul importului de produse prevazute in anexa nr. 1 are urmatoarele obligatii:
a) sa depuna documentatia completa in vederea obtinerii certificatului de abilitare, a certificatului de abilitare pentru mostre sau a certificatului de abilitare pentru ajutoare si donatii, dupa caz;
b) sa anunte autoritatea emitenta respectiva cu privire la orice modificare intervenita in documentatia depusa pentru obtinerea certificatului de abilitare, in termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsa;
c) sa utilizeze certificatul de abilitare, certificatul de abilitare pentru mostre sau certificatul de abilitare pentru ajutoare si donatii, dupa caz, numai in conditiile si in scopul pentru care a fost emis.
Art. 10. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 9 lit. b) si c).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul autoritatilor emitente prevazute la art. 3 alin. (1).
Art. 11. - Contraventiilor prevazute la art. 10 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
Art. 12. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 6-10 si 12-19 din Hotararea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 13. - Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul economiei si comertului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
Ministrul sanatatii,
Ovidiu Brinzan

Bucuresti, 23 decembrie 2003.
Nr. 1.618.


ANEXA Nr. 1

PRODUSE PERICULOASE
pentru sanatatea populatiei si pentru mediu

+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Categorii de produse ¦Pozitii/coduri¦

¦crt. ¦ - denumire generica -¦ tarifare1)     ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦ 1. ¦Seve si extracte vegetale; substante pectice, pectinati ¦13.02 ¦
¦ ¦si pectati; mucilagii si agenti de marire a vascozitatii ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦ 2. ¦Uleiuri minerale si produse rezultate din distilarea ¦27.07 ¦
¦ ¦acestora ¦27.10 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦ 3. ¦Diverse substante chimice anorganice ¦28.01 ¦
¦ ¦ ¦de la ¦
¦ ¦ ¦2804.70.00 ¦
¦ ¦ ¦pana la ¦
¦ ¦ ¦2804.90.00 ¦
¦ ¦ ¦28.05 ¦
¦ ¦ ¦28.06 ¦
¦ ¦ ¦2807.00 ¦
¦ ¦ ¦2808.00.00 ¦
¦ ¦ ¦28.09 ¦
¦ ¦ ¦2811.11.00 ¦
¦ ¦ ¦2811.19 ¦
¦ ¦ ¦2811.23.00 ¦
¦ ¦ ¦2811.29 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦ 4. ¦Sulfuri de nemetale ¦28.13 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦ 5. ¦Amoniac, hidroxizi, oxizi, peroxizi ¦28.14 ¦
¦ ¦ ¦28.15 ¦
¦ ¦ ¦28.16 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦ 6. ¦Saruri ale unor diversi acizi anorganici ¦28.28 ¦
¦ ¦ ¦28.29 ¦
¦ ¦ ¦28.37 ¦
¦ ¦ ¦2838.00.00 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦ 7. ¦Alti compusi anorganici ¦2843.90 ¦
¦ ¦ ¦2848.00.00 ¦
¦ ¦ ¦2850.00 ¦
¦ ¦ ¦de la ¦
¦ ¦ ¦2851.00.30 ¦
¦ ¦ ¦pana la ¦
¦ ¦ ¦2851.00.80 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦ 8. ¦Hidrocarburi ciclice si derivati ai hidrocarburilor (alte ¦29.02 ¦
¦ ¦le decat derivatii halogenati ai hidrocarburilor reglemen-¦ex 29.03 ¦
¦ ¦tati de Legea nr. 84/1993 pentru aderarea Romaniei la ¦29.04 ¦
¦ ¦Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la¦ ¦
¦ ¦Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substan-¦ ¦
¦ ¦tele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal ¦ ¦
¦ ¦la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului¦ ¦
¦ ¦la Protocolul de la Montreal privind substantele care ¦ ¦
¦ ¦epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuni-¦ ¦
¦ ¦une a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, cu ¦ ¦
¦ ¦modificarile ulterioare si O.G. nr. 89/1999 privind regi- ¦ ¦
¦ ¦mul comercial si introducerea unor restrictii la utiliza- ¦ ¦
¦ ¦rea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ¦ ¦
¦ ¦ozon, aprobata cu modificari prin Legea nr. 159/2000)2) ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦ 9. ¦Fenoli, fenoli-alcooli si derivati ¦29.07 ¦
¦ ¦ ¦29.08 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦10. ¦Eteri, epoxizi si derivati ¦29.09 ¦
¦ ¦ ¦29.10 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦11. ¦Acizi carboxilici cu functii oxigenate, esteri si derivati¦2918.29.80 ¦
¦ ¦ ¦2918.30.00 ¦
¦ ¦ ¦2918.90 ¦
¦ ¦ ¦2919.00 ¦
¦ ¦ ¦29.20 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦12. ¦Compusi organici cu unele functii azotate ¦2927.00.00 ¦
¦ ¦ ¦2928.00 ¦
¦ ¦ ¦29.29 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦13. ¦Alti compusi organo-anorganici ¦2931.00 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦14. ¦Hormoni, prostaglandine, tromboxani si leucotriene ¦29.37 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦15. ¦Antibiotice ¦29.41 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦16. ¦Alti compusi organici ¦2942.00.00 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦17. ¦Produse farmaceutice (altele decat dispozitivele ¦30.01 ¦
¦ ¦medicale)2) ¦ex 30.02 ¦
¦ ¦ ¦30.03 ¦
¦ ¦ ¦30.04 ¦
¦ ¦ ¦3006.30.00 ¦
¦ ¦ ¦3006.60 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦18. ¦Ingrasaminte ¦de la 31.01
¦
¦ ¦ ¦pana la 31.05 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦19. ¦Substante colorante organice sintetice, lacuri, vopsele, ¦32.04 ¦
¦ ¦pigmenti, compozitii vitrifiabile si alte produse similare¦3205.00.00 ¦
¦ ¦ ¦32.06 ¦
¦ ¦ ¦32.07 ¦
¦ ¦ ¦32.08 ¦
¦ ¦ ¦32.09 ¦
¦ ¦ ¦3210.00 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦20. ¦Feroceriu si alte aliaje piroforice sub toate formele ¦36.06 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦21. ¦Altele (metanol brut (spirt de lemn))2) ¦ex 3807.00.90 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦22. ¦Insecticide, fungicide, dezinfectanti, rodenticide si alte¦38.08 ¦
¦ ¦produse similare ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦23. ¦Alte produse ale industriei chimice ¦38.11 ¦
¦ ¦ ¦3814.00 ¦
¦ ¦ ¦3817.00 ¦
¦ ¦ ¦3824.90 ¦
+----+----------------------------------------------------------+--------------¦
¦24. ¦Materiale plastice in forme primare (lichide si paste, ¦de la ex.39.01¦
¦ ¦inclusiv dispersii - emulsii si suspensii - si solutii) ¦pana la ¦
¦ ¦ ¦ex.3914.00.00 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

_______________
1) In situatia in care in aceasta coloana figureaza pozitia tarifara (grupa de 4 cifre) sau subpozitia tarifara (grupa de 6 cifre), vor fi supuse prevederilor actului normativ marfurile clasificate la toate codurile tarifare (grupe de 8 cifre) incluse in aceste pozitii, respectiv subpozitii.
2) Cu prefixul "ex" au fost evidentiate situatiile in care din totalitatea marfurilor clasificate la o pozitie, subpozitie sau cod tarifar sunt supuse reglementarilor prevazute in actul normativ numai cele mentionate intre paranteze.


ANEXA Nr. 2

NORME METODOLOGICE


CAPITOLUL I
Responsabilitatile autoritatilor emitente

1. Ministerul Sanatatii:

1.1. emite, prin Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat, certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre si certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii pentru importul produselor prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, la codurile tarifare: ex. 3002.90.10, ex. 3002.90.30, ex. 3002.90.50, 3808.10.10, 3808.10.30, 3808.10.40, 3808.10.90, 3808.20.30, 3808.20.50, 3808.20.80, 3808.40.10, 3808.40.20, 3808.40.90, 3808.90.10, 3808.90.90;
1.2. emite, prin Directia generala farmaceutica, inspectia de farmacie si aparatura medicala, certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre si certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii pentru importul produselor prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, la pozitiile tarifare: 29.37, 29.41 (pentru produsele de uz uman), 30.01, ex. 30.02 (fara produsele clasificate la codurile tarifare mentionate la pct. 1.1 si fara vaccinuri de uz veterinar), 30.03, 30.04, 3006.30.00, 3006.60.
2. Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului:
2.1. emite, prin Agentia Nationala Sanitara Veterinara, certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre si certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii pentru importul produselor prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, la pozitiile tarifare 29.41 (pentru produsele de uz veterinar) si 2942.00.00;
2.2. emite, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul agentii economici importatori, certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre si certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii pentru importul produselor prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, la pozitiile tarifare de la 31.01 pana la 31.05. Pentru produsele prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, clasificate la pozitiile tarifare de la 31.01 pana la 31.05, cu alta destinatie decat ingrasaminte, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor emite negatii privind obligatia detinerii certificatului de abilitare;
2.3. emite, prin unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul agentii economici importatori, certificate de abilitare si certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii pentru importul produselor prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, la pozitia tarifara 38.08, pentru produse de uz fitosanitar.
3. Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase - emite certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre si certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii pentru importul produselor prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, la pozitiile tarifare: 13.02, 27.07, 27.10, 28.01; de la 2804.70.00 pana la 2804.90.00; 28.05, 28.06, 2807.00, 2808.00.00, 28.09; 2811.11.00; 2811.19; 2811.23.00; 2811.29, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.28; 28.29; 28.37; 28.38.00.00, 2843.90; 2848.00.00; 2850.00; de la 2851.00.30 pana la 2851.00.80; 29.02; ex. 29.03; 29.04, 29.07; 29.08; 29.09; 29.10; 2918.29.80; 2918.30.00, 2918.90, 2919.00; 29.20; 2927.00.00, 2928.00, 29.29; 2931.00, 32.04, 3205.00.00, 32.06, 32.07, 32.08, 32.09, 3210.00; 36.06; ex. 3807.00.90; 38.11; 3814.00; 3817.00; 3824.90; de la ex. 39.01 pana la ex. 3914.00.00.


CAPITOLUL II
Metodologia de emitere si anulare a certificatelor de abilitare, a certificatelor de abilitare pentru mostre si a certificatelor de abilitare pentru ajutoare si donatii


1. In scopul obtinerii certificatelor de abilitare, agentii economici importatori vor prezenta uneia dintre autoritatile emitente prevazute la art. 3 alin. (1) din hotarare urmatoarele documente:
a) solicitarea in scris, din care sa rezulte:
- numele sau denumirea agentului economic si sediul social al firmei;
- lista codurilor tarifare;
- lista denumirilor produselor/grupelor de produse (lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor) pentru care solicita abilitarea;
b) copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului;
c) declaratie privind scopul importului produselor;
d) copie de pe certificatul de omologare eliberat conform Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995, pentru produsele de uz fitosanitar clasificate la pozitia tarifara 38.08;
e) document care sa ateste ca ingrasamantul poarta marca "EC FERTILIZER" sau marca "RO INGRASAMANT", pentru ingrasamintele cuprinse la pozitiile tarifare de la 31.01 pana la 31.05;
f) pentru produsele clasificate la pozitiile tarifare: 29.37, 29.41, 30.01, ex. 30.02 (fara sange uman si culturi de microorganisme), ex. 30.02.30 (fara vaccinuri pentru medicina veterinara), 30.03, 30.04. 3006.30.00 (preparate opacifiante pentru examinari radiografice, reactivi de diagnostic conceputi pentru a fi administrati pacientilor), 3006.60 (preparate chimice anticonceptionale pe baza de hormoni sau spermicide), document care sa ateste ca agentul economic importator a angajat, in baza unui contract de munca, un farmacist posesor al autorizatiei de libera practica, precum si copie de pe aceasta autorizatie;
g) pentru produsele utilizate in profilaxia sanitara umana, clasificate la pozitia tarifara 38.08, copie de pe avizul sanitar;
h) pentru sange clasificat la pozitia tarifara 30.02, certificat emis de autoritatea competenta a statului respectiv, care sa ateste ca produsul nu este infectat.
2. In scopul obtinerii certificatelor de abilitare pentru mostre, agentii economici importatori vor prezenta uneia dintre autoritatile emitente prevazute la art. 3 alin. (1) din hotarare solicitarea in scris, din care sa rezulte urmatoarele:
- numele sau denumirea agentului economic si sediul social al firmei;
- lista codurilor tarifare;
- lista denumirilor produselor/grupelor de produse (lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor) pentru care solicita abilitarea;

- cantitatea mostrelor;
- scopul importului de mostre.
Importul mostrelor de produse de uz fitosanitar clasificate la pozitia tarifara 38.08 se reglementeaza prin ordin al ministrului agriculturii, apelor, padurilor si mediului, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Importul mostrelor de produse prevazute la pct. 1 lit. f) se reglementeaza prin ordin al ministrului sanatatii, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari.

3. In scopul obtinerii certificatelor de abilitare pentru ajutoare si donatii, beneficiarul va prezenta uneia dintre autoritatile emitente prevazute la art. 3 alin. (1) din hotarare urmatoarele documente:
a) solicitarea in scris, din care sa rezulte urmatoarele:
- numele sau denumirea beneficiarului, adresa si codul fiscal ale beneficiarului;
- felul si numarul de identificare a mijlocului de transport pe care au fost incarcate produsele respective;
b) acceptul de donatie;
c) actul de donatie la care se ataseaza lista produselor donate. In cazul donatiilor de medicamente de uz uman se va preciza denumirea comuna internationala, denumirea comerciala si termenul de valabilitate; d) pentru produsele de uz fitosanitar clasificate la pozitia tarifara 38.08 se va prezenta in plus copie de pe certificatul de omologare eliberat conform Ordonantei Guvernului nr. 4/1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995.
Importul ajutoarelor si donatiilor de produse prevazute la pct. 1 lit. f) se reglementeaza prin ordin al ministrului sanatatii, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
4. Nu se elibereaza certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre sau certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii agentilor economici importatori care depun documentatie incompleta fata de cea prevazuta la pct. 1, 2 si 3.
5. Certificatele de abilitare, certificatele de abilitare pentru mostre sau certificatele de abilitare pentru ajutoare si donatii se elibereaza in termen de maximum 10 zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete.
6. Certificatul de abilitare este valabil pe o perioada de maximum un an de la data emiterii, cu drept de prelungire de un an. Certificatele de abilitare pentru mostre si certificatele de abilitare pentru ajutoare si donatii sunt valabile pentru un singur transport.
7. Certificatul de abilitare se anuleaza in urmatoarele situatii:
a) constatarea, la birourile vamale, a neconformitatii produselor cu documentele insotitoare, la controlul prevazut la art. 6 alin. (2);
b) constatarea, ulterior vamuirii, de catre organele de control ale autoritatilor emitente prevazute la art. 3 alin. (1) din hotarare a neconformitatii produselor cu documentele in baza carora a fost emis certificatul de abilitare;
c) la solicitarea agentului economic.
8. Decizia privind anularea certificatului de abilitare, impreuna cu masurile dispuse privind produsele in cauza, va fi comunicata, in scris, de catre autoritatile emitente prevazute la art. 3 alin. (1) din hotarare Autoritatii Nationale a Vamilor, in termen de maximum 48 de ore. In situatia in care in acest interval produsele inscrise pe un certificat de abilitare anulat au fost vamuite la import, biroul vamal in cauza va comunica aceasta autoritatilor emitente, care vor lua masurile ce se impun.
9. Autoritatile emitente prevazute la art. 3 alin. (1) din hotarare au obligatia de a face publica lista gentilor economici importatori abilitati, pe site-ul autoritatilor administratiei publice in subordinea/coordonarea carora isi desfasoara activitatea, si de a mentine si a actualiza evidentele agentilor economici importatori carora li s-au eliberat sau anulat certificatele de abilitare.


ANEXA Nr. 3

Autoritatea emitenta
Nr. ........... din ..........................

CERTIFICAT DE ABILITARE

Se abiliteaza agentul economic .............................................. (denumire, sediu, certificat de inregistrare
la registrul comertului) pentru importul urmatoarelor produse:
Codul tarifar: Denumirea produsului/grupei de produse: (denumirea comerciala/tehnica a produsului)
Prezentul certificat este valabil pana la data de .................., cu drept de prelungire si completare.
Prezentul certificat nu exonereaza agentul economic de raspunderile ce ii revin, potrivit legii, pentru import.
Agentul economic abilitat este obligat sa anunte autoritatea emitenta despre orice modificare intervenita in documentatia depusa la abilitare, in termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsa.

Conducatorul autoritatii emitente,
.........................................


ANEXA Nr. 4

Autoritatea emitenta
Nr. ........... din ..........................

CERTIFICAT DE ABILITARE PENTRU MOSTRE

Se abiliteaza agentul economic ..............................................
(denumire, sediu, certificat de inregistrare la registrul comertului)
pentru importul urmatoarelor produse:
Codul tarifar: Denumirea produsului/grupei de produse:
(denumirea comerciala/tehnica a produsului)
Cantitatea: Scopul:
Prezentul certificat nu exonereaza agentul economic de raspunderile ce ii revin, potrivit legii, pentru import.
Prezentul certificat este valabil pentru un singur transport.

Conducatorul autoritatii emitente,
..........................................
+-------------------+
¦Viza biroului vamal¦
+-------------------+


ANEXA Nr. 5

Autoritatea emitenta
Nr. ........... din ..........................

CERTIFICAT DE ABILITARE PENTRU AJUTOARE SI DONATII

Beneficiarul:
Denumirea comerciala a produsului*):
Donatorul:
Ajutoare/donatii: conform listei anexate
Felul si numarul de identificare ale mijlocului de transport:
Prezentul certificat nu exonereaza beneficiarul de raspunderile ce ii revin, potrivit legii, pentru import.
Prezentul certificat este valabil pentru un singur transport.


Conducatorul autoritatii emitente,
.........................................

+-------------------+
¦Viza biroului vamal¦
+-------------------+

__________________
*) Se va completa numai pentru produsele de uz fitosanitar clasificate la
pozitia tarifara 38.08.


ANEXA Nr. 6

AUTORITATEA NATIONALA DE CONTROL
AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
Biroul vamal ...........................
Nr. ............../data ....................

CONVOCARE

Catre
Autoritatea emitenta ...................................
In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, va solicitam sa participati la controlul vamal la importul de ......., efectuat de ..........................., incarcat pe mijlocul de transport .........................................., in ziua de ......................, pana la ora ..............., la sediul nostru
situat in ............................... .
Solicitam nominalizarea persoanei imputernicite si confirmarea participarii in termen de ................ ore.


Seful biroului vamal,
..............................