HG 1541/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului interinstituţional,

înfiinţat pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in România a sancţiunilor internaţionalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 17 decembrie 2009

In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, si al art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobata cu modificări prin Legea nr. 217/2009, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Articol unic
Se aproba Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului interinstituţional, înfiinţat pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in România a sancţiunilor internaţionale, prevăzut in anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

 

Anexa - Regulament de organizare si funcţionare a Consiliului interinstituţional,

înfiinţat pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in România a sancţiunilor internaţionale


Art. 1
Prezentul regulament stabileşte modul de organizare si funcţionare a Consiliului interinstitutional, denumit in continuare Consiliu, înfiinţat potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobata cu modificări prin Legea nr. 217/2009, denumita in continuare ordonanţa.

Art. 2
Consiliul indeplineste atributiile prevazute la art. 14 din ordonanta.

Art. 3
(1) Consiliul este compus din reprezentanti la nivel de lucru, desemnati de conducatorii autoritatilor si institutiilor prevazute la art. 13 alin. (1) si (2) din ordonanta, care trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa detina autorizatie de acces la informatii clasificate secret de stat de nivel de secretizare cel putin „strict secret”; b) sa exercite atributii de conducere sau de coordonare si sa detina competenta de a decide in numele autoritatii sau institutiei pe care o reprezinta, in conformitate cu mandatul primit din partea conducatorului acesteia; c) sa fie notificati ministrului afacerilor externe. (2) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 13 alin. (1) si (2) din ordonanta notifica, prin adresa, ministrului afacerilor externe numele reprezentantilor acestora in Consiliu, nivelul de acces la informatii clasificate al fiecarui reprezentant, precum si nivelul purtarii corespondentei in cadrul desfasurarii activitatii Consiliului, potrivit art. 5 alin. (3). (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), presedintele Consiliului, la recomandarea Consiliului, poate solicita intrunirea Consiliului la nivel de secretar de stat sau echivalent, daca tematica abordata si nivelul deciziilor care trebuie luate fac necesar acest lucru. In acest caz, sedinta Consiliului este condusa de secretarul de stat pentru afaceri strategice din Ministerul Afacerilor Externe.

 

Art. 4
(1) Consiliul este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, prin conducatorul Oficiului pentru Implementarea Sanctiunilor Internationale, in calitate de presedinte. (2) Presedintele Consiliului reprezinta Consiliul in relatia cu autoritatile si institutiile publice si in relatia cu partenerii externi. (3) Secretariatul Consiliului este asigurat de Oficiul pentru Implementarea Sanctiunilor Internationale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu urmatoarele atributii: a) asigura si coordoneaza fluxul de informatii intre autoritatile si institutiile publice reprezentate in Consiliu, conform art. 13 alin. (1) si (2) din ordonanta; b) redacteaza minuta sedintelor de lucru ale Consiliului si toate documentele emise de acesta; c) verifica indeplinirea conditiilor de reprezentare in sedinta a autoritatilor si institutiilor publice, potrivit art. 3 alin. (1); d) verifica indeplinirea cvorumului si asigura notificarea, catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice respective, a lipsei reprezentantilor acesteia la reuniunile Consiliului, pentru a fi luate masurile ce se impun; e) solicita, prin presedintele Consiliului, autoritatilor sau institutiilor publice cu atributii in domeniul punerii in aplicare a sanctiunilor internationale puncte de vedere privind implicatiile la nivel national ale adoptarii, modificarii, suspendarii sau incetarii unor regimuri internationale de sanctiuni, dupa caz, in cadrul indeplinirii de catre Consiliu a atributiei prevazute la art. 14 alin. (1) lit. b) din ordonanta; f) intocmeste proiectul de recomandare cu privire la oportunitatea preluarii in dreptul intern a unor sanctiuni internationale care nu au caracter obligatoriu, pentru indeplinirea de catre Consiliu a atributiei prevazute la art. 14 alin. (1) lit. d) din ordonanta; g) intocmeste, pe baza informarilor transmise potrivit art. 11 alin. (1) din ordonanta, proiectul de informare pentru indeplinirea de catre Consiliu a atributiei prevazute la art. 14 alin. (1) lit. e) din ordonanta; h) indeplineste orice alte sarcini stabilite de Consiliu pentru indeplinirea atributiilor acestuia.

Art. 5
(1) Pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin art. 14 din ordonanta, Consiliul isi desfasoara activitatea in cadrul sedintelor de lucru si prin corespondenta. (2) Sedintele de lucru ale Consiliului au loc, de regula, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, ori de cate ori este necesar. (3) Corespondenta se desfasoara in scris, inclusiv prin fax sau posta electronica, cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia informatiilor clasificate, intre presedintele Consiliului si reprezentantii desemnati ai autoritatilor sau institutiilor publice si, dupa caz, conducatorii structurilor din care fac parte acestia.

Art. 6
(1) Consiliul se reuneste in sedinte de lucru la convocarea Ministerului Afacerilor Externe, facuta pe baza solicitarii motivate, a oricarei autoritati sau institutii publice reprezentate in Consiliu, adresata in scris presedintelui Consiliului. In solicitarea de convocare a Consiliului se indica si autoritatile sau institutiile publice cu atributii relevante in subiectele aflate pe ordinea de zi, in lipsa carora se considera ca sedintele de lucru ale Consiliului nu se pot desfasura in sensul art. 7 alin. (2). (2) Secretariatul Consiliului convoaca reprezentantii in Consiliu imediat dupa primirea solicitarii. Consiliul se intruneste in cel mult 5 zile lucratoare de la data convocarii, daca nu se prevede altfel. (3) Convocarea va fi insotita, dupa caz, de documentele pregatitoare ale reuniunii necesare pentru formularea mandatului reprezentantilor desemnati.

Art. 7
(1) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 13 alin. (1) si (2) din ordonanta au obligatia sa asigure reprezentarea autoritatii sau institutiei, in conditiile art. 3 alin. (1), la sedintele Consiliului convocate potrivit art. 6. Neparticiparea reprezentantilor la sedintele de lucru ale Consiliului trebuie motivata in scris presedintelui Consiliului, in termen de doua zile lucratoare de la primirea convocarii prevazute la art. 6. (2) Sedintele de lucru ale Consiliului se desfasoara in prezenta reprezentantilor a cel putin doua treimi din numarul autoritatilor sau institutiilor publice prevazute la art.13 alin. (1) si (2) din ordonanta, dar nu in lipsa reprezentantilor acelor autoritati sau institutii publice care au atributii relevante in subiectele aflate pe ordinea de zi, precizate in convocare. (3) In cazul in care nu se intruneste cvorumul, sedinta se amana pentru o data agreata de reprezentantii prezenti si raspunderea pentru toate implicatiile care decurg din aceasta revine autoritatilor si institutiilor publice care nu au asigurat participarea propriilor reprezentanti.

Art. 8
(1) Continutul pe scurt al dezbaterilor, propunerile, recomandarile si concluziile Consiliului, inclusiv privind avizele consultative solicitate, se consemneaza in minuta sedintei. (2) Minuta sedintei se redacteaza in timpul sedintei si se semneaza, la final, de toti reprezentantii prezenti. Minuta se transmite spre informare si reprezentantilor autoritatilor si institutiilor publice care nu au participat la sedinta.

Art. 9
(1) Avizele, recomandarile si informarile emise de Consiliu in indeplinirea atributiilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c)—f) din ordonanta se adopta in cadrul sedintelor de lucru sau prin corespondenta, prin consens ori prin vot, cu majoritatea calificata de doua treimi din numarul autoritatilor sau institutiilor publice reprezentate in sedinta. (2) In cazul adoptarii prin corespondenta a recomandarilor si informarilor emise de Consiliu in indeplinirea atributiilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c)—f), lipsa transmiterii unui punct de vedere de catre autoritatile ori institutiile publice mentionate la art. 13 alin. (1) sau (2) din ordonanta se considera acord cu forma documentului supus adoptarii transmisa de Secretariatul Consiliului. (3) In cazul adoptarii in cadrul sedintelor de lucru a avizelor, recomandarilor si informarilor emise de Consiliu in indeplinirea atributiilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c)—f), fiecare autoritate sau institutie reprezentata in sedinta dispune de un vot in Consiliu, indiferent de numarul de reprezentanti desemnati. (4) Votul impotriva se face cu motivarea scrisa a considerentelor avute in vedere, care se comunica tuturor autoritatilor sau institutiilor publice si se anexeaza la minuta sedintei.

Art. 10
(1) In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. d) si e) din ordonanta, proiectul de recomandare sau proiectul de informare intocmit de Secretariatul Consiliului potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (3) lit. f) si g) se supune spre analiza reprezentantilor in Consiliu, care transmit presedintelui Consiliului punctul de vedere motivat, in scris, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii acestora. Proiectele se modifica sau se adopta, dupa caz, prin corespondenta ori prin dezbatere in sedinta Consiliului. (2) Recomandarea sau informarea privind masurile adoptate de Romania in vederea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale se transmite de catre Ministerul Afacerilor Externe Presedintelui Romaniei si, dupa caz, primului-ministru, in termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea acestora, potrivit prevederilor alin. (1). (3) Textul avizului consultativ al Consiliului, prevazut la art. 14 alin. (1) lit. c) din ordonanta, se adopta in timpul sedintei Consiliului si se transmite de catre presedintele Consiliului autoritatii sau institutiei competente care l-a solicitat, in termenul prevazut la art. 13 alin. (6) din ordonanta.

Art. 11
(1) Documentele de lucru ale Consiliului sunt gestionate de catre Secretariat. (2) Evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea si distrugerea documentelor de lucru ale Consiliului se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor referitoare la secretul fiscal din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.